Bohoslužba v rodině

V naší zemi nastala situace, kdy není pro mnohé z křesťanů možné přijít na nedělní mši svatou. Jak připravit malou domácí bohoslužbu? Nabízíme návod, který si lze podle okolností přizpůsobit vašim podmínkám.

Připravme místo

Je dobré věnovat přípravě pozornost a vyzdobit místo podobně jako sváteční stůl: hezký ubrus, svíce, kříž, Bible, ve které je založena pasáž, kterou budeme číst.

Začínáme

Když se všichni shromáždí kolem připraveného stolu otec rodiny nebo maminka (dále jen zkráceně P jako předsedající) začnou křížem:

P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Na začátku bohoslužby si obvykle připomínáme, že všichni děláme někdy chyby a selháváme. Prosme nyní Pána Boha za odpuštění:

P: Smiluj se nad námi, Pane,

Ostatní: Hřešili jsme proti tobě.

P: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.

Ostatní: A dej nám svou spásu.

P: Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Všichni: Amen.

Čteme z Písma svatého

P: Nyní se zaposlouchejme do textu Písma svatého a poprosme Boha, aby nás učinil vnímavými k tomuto textu.

Někdo z přítomných přečte pomalu a kvalitně jedno ze čtení příslušné nedělní liturgie nebo evangelium Po přečtení textu je možné přečíst nebo i zazpívat příslušný žalm. Lze zůstat chvilku v tichu a rozjímat o slyšeném textu.
Není moudré, aby někdo z rodiny měl nad přečteným textem kázání.Vyznání víry

P: Nyní společně vyznejme víru: Věřím v jednoho Boha

Společně prosíme (a děkujeme)

Následuje modlitba proseb. Lze ji v této podobě volně proložit i poděkováním za vše dobré, co nám Bůh dává.

P: Nyní připojíme modlitbu proseb.

Můžeme vyjít z textu, který se četl. Za každou prosbou se připojí jednoduché zvolání „Amen“. Lze říkat prosby zcela spontánně. Kde je to pro účastníky obtížné, lze vyslovit jen jedno slovo, které naši prosbu charakterizuje (např.: za nemocné, za rodiče…). K takové modlitbě se rády připojí i děti. Formy proseb a děkování se mohou vzájemně kombinovat a doplnit…

MODLITBA VĚŘÍCÍCH

  1. neděle, cyklus A – Nouzový stav státu 15. 3. 2020

Nepropadejme strachu a obavám, ale s důvěrou se obraťme k Bohu, který v minulosti prokázal tolik zázraků a svůj lid vyvedl ze všech těžkých zkoušek:

  1. Věrný Bože, prosíme tě za představitele naší země, aby se nyní dokázali moudře rozhodovat.
  2. Prosíme tě za všechny nemocné a staré lidi, chraň je a doveď je k uzdravení.
  3. Milosrdný Pane, velmi tě prosíme za všechny zdravotníky, lékaře a záchranáře.
  4. Dobrý Bože, pamatuj na nemocné po celém světě, a zvláště na ty, kterým nikdo nepomáhá a nemají přístup ke zdravotní péči.
  5. Moudrý Pane, prosíme tě za celý svět, který se nyní ocitl v těžké ekonomické situaci.
  6. Králi pokoje, prosíme tě za místa plná válečného napětí a politických machinací, zvláště v Turecku či Sýrii.
  7. Náš Spasiteli, prosíme tě za ty, kdo jsou plní strachu a obav, posilni je a daruj jim odvahu.

Bože, ty jsi skála naší spásy. Zachraň nás a doveď nás do plné radosti ve svém království. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Modlitba Otčenáš

Po přímluvách se společně pomodlíme modlitbu Páně.

P: Pomodleme se modlitbu, kterou nás naučil Pán Ježíš: Všichni: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Můžeme připojit i pozdrav pokoje:

P: Pán Ježíš nám přinesl pokoj. Díky jeho oběti můžeme jeho pokoj mít i my a dávat ho také druhým. Proto se navzájem pozdravme pozdravením pokoje.

Požehnání

P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání: Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.  Všichni: Amen.

P: Dobrořečme Pánu.

Všichni: Bohu díky.

Modlitba papeže Františka k Panně Marii

Maria, Ty záříš vždycky na naší cestě jako znamení spásy a naděje. Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných, jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšova zachovala svou víru pevnou. Ty, Záchrano římského lidu, víš čeho nám zapotřebí a jsme si jisti, že se postaráš aby se, jako v Káni Galilejské, mohla navrátit radost a veselí po této chvíli zkoušky. Pomoz nám, Matko Božské lásky, abychom se připodobnili vůli Otce a učinili to, co nám řekne Ježíš, který vzal na sebe naše utrpení a obtížil se našimi bolestmi, aby nás – skrze kříž – přivedl k radosti vzkříšení. Amen.

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

Pramen: www.cirkev.cz

Pastorační středisko Arcibiskupství pražského.

Praha březen 2020

www.lisov.farnost.cz