Ohlášky na měsíc listopad 2015

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. SBÍRKA před kostelem na opravy bude 15.11.

V neděli (01.11.) slavíme 31. NEDĚLI V MEZIDOBÍ a zároveň je to SLAVNOST VŠECH SVATÝCH. Bohoslužby budou jako obvykle, tj. v Novým Rychnove v 08.00 h, v Horni Cerekvi v 09.30 h a ve Vesele v 11.00 h. Mše sv. bude spojená se čtením jmen zesnulých. Odpoledne bude DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST na hřbitově. 14:00 Novém Rychnově, 14.45 Horní Cerekvi a 15.30 ve Veselé. (Doneste si s sebou kancionál)

2.11. Mše sv. za zemřelé 15.30 Novém Rychnově, 17.00 Horní Cerekvi, 18.30 ve Veselé.

Od 01. do 08.11. včetně může věřící získat 1x denně PLNOMOCNÉ ODPUSTKY pro určitou duši v očistci. Podmínky: Být v milosti posvěcující (sv. zpověď – postačí 14 dní před nebo po), vyloučit trvalé zalíbení v některém hříchu (i lehkém), sv. přijímání, pomodlit se „Otče náš“ a „Věřím v Boha“ a jakoukoliv modlitbu na úmysl sv. Otce, navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé. 01.11. odpoledne a 02.11. po celý den stačí místo hřbitova navštívit kostel. Plnomocné odpustky přinášejí odpuš­tění dočasných trestů za hříchy vyznané ve svátosti pokání. To znamená odpuštění toho, co zbývá očistit po vyznání hříchů, a co v životě mohou napravovat akty milosrdné lásky, po smrti pak očistec.

6.11. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopatečni modlitby.

7.11. – sobota NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

9-13.11 Mše sv. nebudou.

20.11. (pátek) bude setkání mládeže – příprava na biřmováni. Začínat se bude mší svatou v 18:00 spojenou s adorací a poté bude následovat program na faře v Horní Cerekvi.

28.11. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Pravidelné nedělní Mše sv. se konají: v Novém Rychnově v 8.00 h, v Horní Cerekvi v 9.30 h. ve Veselé v 11.00 h, a Mše sv. s nedělní platností je v sobotu v Horní Cerekvi v 18.00 h.

Během týdne v Novým Rychnově, Horni Cerekvi a ve Veselé Mše sv. budou v 18.00h.

Pozvánka. První neděli adventní (29.11. 2015) se uskuteční již tradiční adventní setkání, které začíná ve 14:00 hodin v biskupském sále na faře v Horní Cerekvi. Hostem našeho setkání bude ThLic. David Henzl (bývalý kaplan v Pelhřimově). Všichni jste srdečně zváni. 

1.12. bude Vikariátní setkání z knězi v naší farnosti. Začínat bude Mši sv. v 9.00h. Jsme rádi že budeme mít takové setkání u nás v Horní Cerekvi. Prosím o přítomnost na Mši sv. – jste srdečně zváni.

V sakristií se píší ÚMYSLY MŠÍ SV. NA ROK 2016. V této první fázi se jedná pouze o úmysly týkající se kulatých výročí narození, svatby a prvního výročí úmrtí! Od soboty 7.11. se budou psát v sakristiích kostelů všechny ostatní mešní úmysly na rok 2016.

Do sakristií můžete přinést STARE A ZBYTEČNÉ SVÍČKY.

5.12. je to sobota – Chceme jet do Prahy na Adventní Trh. Navštívíme také kostel Nejsvětějšího Srdce Pana Ježíše a odsloužíme tam Mši sv. Seznam zájemců bude v zákristií. Cena podle počtu osob kolem 300 Kč.