Archiv rubriky: Ohlášky

Ohlášky

Ohlášky na měsíc duben 2023 s velikonočním rozvrhem bohoslužeb

Na Květnou neděli 2.4. od 17.00 jsme zváni na koncert pěveckého sboru Lumen Pacov do kostela sv. Jakuba ve Veselé.

Po vigilii v Horní Cerekvi jsou všichni zváni na společnou slavnostní snídani na faře.

Po mši na Zelený čtvrtek bude v Horní Cerekvi následovat modlitba chval a celonoční adorace.

Během Velkého pátku se uskuteční Velkopáteční sbírka u Božího hrobu, jejíž výtěžek bude poslán na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.
V Horní Cerekvi jsme zváni na křížovou cestu nejen pro děti od 10.00.
Další možnost společné modlitby křížové cesty bude od 14.15 před Velkopátečními obřady.

Poslední čtvrtek v měsíci 27.4. od 12.00 do mše v 18.00 bude ve farnosti Veselá adorace Nejsvětější svátosti.

Ohlášky na měsíc březen 2023

I letos se můžeme zapojit do projektu Diecézní charity a Pastoračního střediska Postní almužna. Postní kasičky je možné si vyzvednout v kostele, bližší informace na nástěnkách.

3. 3. 2023 na první pátek v Horní Cerekvi a v Počátkách od 17.00 adorace Nejsvětější svátosti a možnost přistoupit ke svátosti smíření, v 18.00 mše sv.

V sobotu 11.3. v 18.00 jsme zváni na Večer chval do Gymnastického sálu na ZŠ v Horní Cerekvi.

Na slavnost Zvěstování Páně v sobotu 25, 3. bude v Horní Cerekvi výjimečně poutní mše sv. v 9.00 hod.

Od neděle 26. do středy 29. března bude v Pelhřimově Postní zpovídání, konkrétní rozpis zpovědníků na nástěnce a webových stránkách.

V našich farnostech bude možnost přistoupit ke svátosti smíření vždy přede mší svatou.

Poslední čtvrtek v měsíci 30.3. od 12.00 do mše v 18.00 bude ve farnosti Veselá adorace Nejsvětější svátosti.

Ohlášky na měsíc únor 2023

3.2. na první pátek v měsíci bude v Počátkách od 16.00 adorace Nejsvětější svátosti a možnost přistoupit ke svátosti smíření, v 17.00 mše sv.

V Horní Cerekvi od 17.00 adorace Nejsvětější svátosti a možnost přistoupit ke svátosti smíření, v 18.00 mše sv.

V sobotu 4.2. bude v gymnastickém sále ZŠ Horní Cerekev Večer chval od 18.00.

V pátek 10.2. jsme zváni na Farní ples do Horní Cerekve. Ples začíná ve 20.00. Lístky si rezervujte předem u paní L. Markové na tel.: +420 728 436 818.

Hromadné udílení svátosti pomazání nemocných by v našich farnostech bylo při nedělní bohoslužbě 19.2. Přistoupit k této svátosti mohou všichni staří a nemocní. Prosím o připravení lístečku se jménem a datem narození přijímajícího svátost.

Během nedělních bohoslužeb 19.2.2023 se uskuteční sbírka na Svatopetrský haléř.

Poslední čtvrtek v měsíci 24.2. od 12.00 do mše v 18.00 bude ve farnosti Veselá adorace Nejsvětější svátosti.

Ohlášky na měsíc říjen 2022

V sobotu 1.10. jsme zváni na Večer chval do Horní Cerekve od 18.00.

Nedělní pořad bohoslužeb se vzhledem k 1. svatému přijímání v Počátkách v neděli 2.10. změní, a to následovně:
             Veselá: 8.00
             Počátky: 9.30
             Horní Cerekev: 11.00

V neděli 2.10. proběhne další ročník Běhu pro misie, začátek ve 14.00 před farou v Horní Cerekvi.

7.10. – první pátek v měsíci bude v Horní Cerekvi a v Počátkách od 17.00 adorace Nejsvětější svátosti a možnost přistoupit ke svátosti smíření, v 18.00 mše sv.

Seminář o charismatech proběhne v Horní Cerekvi v pátek 7. a v sobotu 8.10. Poslední možnost přihlásit se je v neděli 2.10. do 15.00.

Při nedělních bohoslužbách 23.10. proběhne sbírka na Misie.

V úterý 25.10. proběhne v Horní Cerekvi vikariátní setkání kněží, proto se mše bude sloužit tento den pouze v 9.00.

Poslední čtvrtek v měsíci 27.10. od 12.00 do mše v 18.00 bude ve farnosti Veselá adorace Nejsvětější svátosti.

Ohlášky na měsíc červenec 2021

Pán Bůh zaplať za sbírky na potřeby farnosti.

2.7. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSICÍ. V Horní Cerekvi a Počátkách v 17.00 ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ v 17.30 růženec, 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

4.7. V Rynárci v 7.30 Mše sv. – s bp. Pavlem Posádem budeme děkovat za opravu kostela.
V Počátkách v 9.00 a v Horní Cerekvi v 10.30 budeme společně s P. Martinem sloužit Mši sv.
V 14.00 v kulturním domě ve Veselé bude možnost přivítat a popovídat si s P. Josefem, P. Františkem a P. Martinem, a rozloučit se s P. Jaroslawem. Můžete přinést nějakou buchtu. Všichni jste srdečně zváni.

5.7. – Statni svátek – sv. Cyrila a Metoděje. Mše sv. budou jako v neděli.

16.7. (pátek) Den milosrdenství. Začínat bude Mší svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

Na hlavní pouť P. Marie Karmelské uskutečníme opět poutní zájezd do Kostelního Vydří v sobotu 17. července – Mše bude v 19.00h. Autobus pojede z Veselé v 16.00 přes: Rynárec 16.10, Zajíčkov 16.15, Horní Cerekev 16.25, Bělou 16.35, Počátky (autobusové nádraží) 16.40.
Mše sv. v Horní Cerekvi v 18.00 nebude.

Přeji všem farníkům a P. Josefovi, P. Františkovi a  P. Martinovi – mým nástupcům – hojnost Božích darů a milostí, ať už při slavení dne Páně, tak i při prožívání všedních dnů se vším, co vnášejí do našeho srdce. Děkuji Vám všem za společný čas který dál nám Pán a budu pamatovat na Vás v modlitbě.

Jarosław ZYGMUNT

Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,

díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.

Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem.

Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem.

Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají

Biskupové Čech, Moravy a Slezska

Nepomuk, 18. května 2021

Ohlášky na měsíc červen 2021

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na potřeby diecéze bude se konat 13.6.

3.6. – čtvrtek – Důležitou událostí v našich farnostech bude Boží Tělo, které se bude konat pro všechny farnosti v kostele Božího Těla na hřbitově v Počátkách v 18:00 bude Mše sv. a po ní průvod. Prosím udělejte si čas na Slavení Božího Těla, protože ne jenom vyznáváme svou víru slavnostním průvodem, ale taky prosíme Boha o požehnání v prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Ať všichni se sejdeme na Slavení Eucharistie v průvodu v Počátkách.
Mše sv. v Rynárci nebude.

4.6. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSICÍ. V Horní Cerekvi v 17:00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17:30 růženec v 18:00 Mše sv., po Mši sv. prvopátečni modlitby. V Počátkách v 17:00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ mše v 18:00.

12.6. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10:00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

18.6. (pátek) Den milosrdenství. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

19.6.sobota – 16:30 Mše sv. v Horní Vsi.

Pouť v Počátkách bude v neděli 20. 6. 2021 – hlavní mše svatá v 9:00 hod. V farnim kostele sv. Jana Křtitele. V 16:00 Požehnaní v kostele sv. Jana Křtitele.

26. 6. 2021 – mše svatá v Horní Cerekvi bude v 18:00 v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

Pouť v Horní Cerekvi bude v neděli 27. 6. 2021 – hlavní mše svatá v 10:30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově. V 15:00 Požehnaní v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově.

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Ty plnosti veškeré lásky, buď naší ochranou v životě a zárukou věčné spásy. Buď naší silou ve slabosti a nestálosti. Buď smírem za všechny hříchy našeho života.
Modlitba sv. Marie Markéty Alacoque

Ohlášky na měsíc květen 2021

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům bude 9.5.

1.5. Sobota je to první den měsíce května, se kterým jsou spojeny MÁJOVÉ POBOŽNOSTI. Obecně budou pobožnosti k poctě Panny Marie ve všech kostelích vždy po mši svaté. Kromě kostelů budou i v kaplích.

7.5. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSICÍ. V Počátkách v 17:00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17:30 Růženec v 18:00 Mše sv., po Mši sv. prvopátečni modlitby. V Horní Cerekvi v 17:30 růženec, prvopátečni modlitby a májová.

15.5. – 16:00 – Pouť Polesí – kaple

21.5. (pátek) Den milosrdenství. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací v Horní Cerekvi. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

22.5. (sobota) – NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10:00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

22.5.sobota – 16:30 Mše sv. v Horní Vsi.

29.5. – Pěší pout na Křemešník. Vyjdeme ve 12:30 h. z Horni Cerekve – Mše sv. na Křemešníku bude v 17:00. Prosím zajistěte si dopravu na zpáteční cestu. Večerní Mše sv. v Horní Cerekvi nebude.

V nedělí 30.5. Pout na Křemešníku. Mše sv. v našich farnostech v Rynárci v 7:30, v Počátkách 9:00 v Horni Cerekvi v 10:30.

MĚSÍC KVĚTEN JE ZASVĚCEN ÚCTĚ K PANNĚ MARII.
Proto se v tomto měsíci, generálně vždy po mši sv., konají MÁJOVÉ POBOŽNOSTI.
Přicházejte uctívat Bohorodičku, protože všichni potřebujeme její přímluvu pro sebe i své blízké!
Pamatujme na mariánskou úctu také v našich rodinách!

Velikonoční bohoslužby 2021

Milí farníci,

zástupcům ČBK se podařilo vyjednat s ministrem zdravotnictví výjimku ze zákazu vycházení na velikonoční bohoslužby na dny:

1.4.2021 (Zelený čtvrtek), 2.4.2021 (Velký pátek) a 3.4.2021 (Bílá sobota – Velikonoční vigilie).

Za účelem návštěvy bohoslužby je možné vycházet v tyto dny až do 23:59 hodin.

 

Velikonoční obřady a bohoslužby v našich farnostech

Hlavním celebrantem v Počátkách a Horní Cerekvi bude na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu biskup Pavel Posád.

1.4. 2021 – Zelený čtvrtek. Mše sv.

Horní Cerekev Počátky Rynárec
18:00 16:00

2.4. 2021 – Velký Pátek. Den přísného postu! OBŘADY

Horní Cerekev Počátky Rynárec
18:00 16:00

3.4. 2021 – Bílá sobota. Žehnání velikonočních pokrmů

Horní Cerekev Počátky Rynárec
11:00 10:00 9:00

3.4. 2021 –  Bílá sobota. MŠE SV. VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ Doneste si s sebou svíčky!.

Horní Cerekev Počátky Rynárec
20:00 18:00

4.4. 2021 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Horní Cerekev Počátky Rynárec
10:30 9:00 7:30

5.4. 2021 – Pondělí v oktávu Velikonočním

Horní Cerekev Počátky Rynárec
10:30 9:00 7:30

11.4. 2021 – Neděle Božího Milosrdenství

Horní Cerekev Počátky Rynárec
10:30 9:00 7:30

 

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Bratři a sestry,

27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.

Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik.
Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České republice
je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva.

Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Římskokatolická církev nebo Řeckokatolická církev podle toho, které církve jste členem.

Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících
či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme.

Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je zkažená
a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí pro každého přitažlivá, ale nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme,
jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit.

Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi,
i já se přiznám před svým Otcem v nebi
(Mt 10, 32).

Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.

Ze srdce vám žehnají

biskupové Čech, Moravy a Slezska