Archiv rubriky: Ohlášky

Ohlášky

Příprava na 3. neděli postní

Milí farnicí,
nemůžeme se shromáždit v kostele na bohoslužbě, ale můžeme dál pokračovat v přípravě na Velikonoce.

Prosím neztrácejte naděje a modlete se v rodinném kruhu. Je to čas pro rodinu a zároveň pro Vás k přiblížení se k Bohu. Hodně různých možnosti jak využít tento čas nám dal Biskup Vlastimil, prosím přečtěte si jeho propozice.

Sledujte dál naše stránky pro další informace.

P. Jaroslaw

Předávám náměty pro 3 neděle postní.

„Blahoslavenství jsou osobním průkazem křesťana,“ říká papež František (srov. Gaudete et Exsultate, 63). Proto si je budeme po celou dobu postní až ke 2. neděli velikonoční připomínat. Každou neděli si představíme jedno blahoslavenství a v následujícím týdnu se pokusíme podle něho žít.

3. neděle postní: „Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“ (Mt 5,6)

Inspirace pro katechezi:
V evangeliu této neděle se Ježíš setkává u studny se Samaritánkou (Jan 4,5-42). Během hovoru, který spolu vedou, vychází najevo, že voda ze studny je sice schopna uhasit žízeň, kterou cítí naše tělo, ale není schopna uhasit mnohem větší žízeň, která je ukryta v lidské duši. Po čem vlastně lidská duše touží? Mohli bychom vyjmenovat mnoho různých věcí. O jedné touze Ježíš mluví i v horském kázání: „Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni“ (Mt 5,6). Co můžeme udělat pro to, abychom se mezi takové lidi mohli počítat i my? Papež František vysvětluje, že nám v první řadě má jít „o spravedlnost pro chudé a slabé“, a také o „věrnost Boží vůli v celém životě“ (srov. Gaudete et exsultate, čl. 79). Když nám záleží na druhých – snažíme se pomáhat svým bližním, nejsme lhostejní k utrpení a hájíme pravdu – tehdy toužíme po pravé spravedlnosti. Ježíš, Boží Syn, nás ujišťuje, že tato naše touha dojde naplnění. On se o to zasloužil svou smrtí na kříži a svým vzkříšením. V tomto týdnu se tedy zvlášť věnujme tomu, abychom ve světě rozšiřovali Boží spravedlnost.


3. týden – Setkání Ježíše se Samaritánkou u studny (Jan 4,5-12)
„Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“ (Mt 5,6)


Záleží nám na druhých

Malé děti: Dobroty nesním sám, ale něco nechám ostatním.

Školáci: Dám někomu přednost ve frontě, pustím sednout.

Mládež a dospělí: Při dosahování svých cílů budu brát ohled na druhé.

Účast na bohoslužbách prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků

V souvislosti s mimořádným opatřením vlády z 12. března 2020 jsou do odvolání zrušeny veškeré veřejné bohoslužby a další církevní akce v našich farnostech.

Bohoslužeb je možné se účastnit prostřednictvím veřejných sdělovacích prostředků. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Bohoslužby na TV NOE a Radiu PROGLAS

Nedělní bohoslužby:

Radio Proglas – neděle v 9:00

TV NOE – neděle v 10:30 – Mše svatá z kaple Telepace

TV NOE – neděle ve 12:00 – Polední modlitba Sv. otce Františka

Bohoslužby ve všedních dnech:

Aktuální program bohoslužeb najdete na stránkách TV NOE nebo Rádia Proglas.

Nařízení českobudějovického biskupa

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, pomocníci v pastorační službě, bratři a sestry.

V souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze v důsledku pandemie COVID-19, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne 12. března 2020 od 14 hodin všechny společenské akce, včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 30 osob, vydávám i já toto nařízení:

Na území českobudějovické diecéze ruším všechny veřejné bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění ve všech kostelích a kaplích.

Duchovní správci farností mohou po dobu trvání mimořádných opatření vhodným způsobem zpřístupnit chrámy ke svátosti smíření, individuálnímu podávání svatého přijímání, k modlitbě svatého růžence, křížové cesty, či soukromé adoraci. Je žádoucí, aby všem lidem dobré vůle, byla v těchto nelehkých časech poskytnuta příležitost vyhledat posilu u svatostánku.

Kněžím se doporučuje slavit mše svaté na úmysl, o který je věřící požádají, a na kterých mohou být přítomni. Je třeba nezapomínat na duchovní službu řeholním komunitám a malým společenstvím. Snažme se každý den, zvláště pak v neděli, věnovat četbě Písma svatého a společným modlitbám v rodinách (svatý růženec a křížová cesta).

Vybízím nemocniční kaplany a kněze, aby navštěvovali nemocné a seniory ve zdravotnických zařízeních, když je potřeba udílet svátosti. Kde by kněžím nebyl umožněn vstup, mohou se obrátit na příslušného nemocničního kaplana, který má vzhledem k pracovně právnímu vztahu s nemocnicí možnost kontaktu s nemocnými a může zprostředkovat návštěvu.

Na pohřební obřady se vládní vyhlášení stavu nouze nevztahuje. Proto jsou pohřební obřady dovoleny bez omezení.

Všem věřícím na území českobudějovické diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě. Doporučuji využít každodenních přenosů bohoslužeb v médiích, například Radia Proglas, Televize Noe, Televize Lux a prostřednictvím internetu i z dalších poutních míst. Nezapomínejme na možnost duchovního svatého přijímání (Kancionál č. 42). Vřele doporučuji se zapojit i do řetězce modliteb. Za mimořádně účinnou považuji modlitbu růžence a Loretánských litanií s pokornou prosbou za naše obrácení, za odpuštění hříchů, za posilu nemocných i těch, kdo o ně pečují. A ještě vás vybízím k vědomému a citelnému pátečnímu celodennímu postu, případně k almužně na dobrý účel. Zvláště tento den budu prožívat spolu s vámi.

Modleme se za všechny nemocné a buďme připraveni pomoci těm, kdo ji potřebují. Obracím se na věřící s prosbou o pomoc při hlídání dětí, které nemohou do škol a jejichž rodiče musí jít do zaměstnání. Nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy.

Na všechny bratry a sestry se obracím, aby se nenechali svést k žádné panice a epidemii strachu. Panika, která se šíří, vypovídá o strachu ze smrti jako důsledku ztráty víry v Boha. Všichni jsme smrtelní. Ale křesťan se smrti nebojí, protože věří v Ježíše Krista, který řekl: „Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít a žádný kdo žije a věří ve mne, neumře navěky“ (Jan 11,25-26). „A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vás“ (Řím 8,11).

Připojme se k těm, kteří se každý večer ve 20 hodin modlí za ukončení pandemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, i za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají. Ať jsme svědky a prostředníky Boží lásky.

Společná modlitba spojená s postem je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na naše předky, kteří mnohokrát vyprosili ukončení moru a z vděčnosti Bohu pak stavěli kostely a mariánské sloupy.

Na přímluvu Panny Marie Budějovické vám všem žehnám a jsem s vámi spojen v modlitbě.

V Českých Budějovicích, 13. března 2020

Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

Drazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce.

Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.

Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.

Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.

Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

Jménem biskupů České biskupské konference

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

12. března 2020

Ohlášky na měsíc březen 2020

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti.
Sbírka na opravy se bude konat 15.3, v Počátkách 1.3.

6.3. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI.
V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ.
V 17:30 Křížova cesta, 18:00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

V postní době se budou v našich farnostech konat POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY:
V Horní Cerekvi: pátek v 17:30 h a v neděli v 10:00 h v kostele
V Rynárci: ve čtvrtek v 14:45 h
V Počátkách:  ve středu v 16:30 h

14.3. – sobotaNÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10:00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

20.3. (pátek) – Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude KŘÍŽOVOU CESTOU v 17:30, Mše svatá v 18:00 bude spojena s adorací. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

20.3. (pátek) 17:30 – 24 hodin pro Pána – po Mši sv. v Horní Cerekvi bude do 20:00 možnost Adorace a svatosti smířeni. Podle výzvy papeže Františka se budeme modlit za obraceni hříšníků.

24.3. – 9:00 – Mše sv. a vikariátní setkání – Červena Řečice.

28.3. setkání ministrantů – od 9.00 – 11.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

28.3. sobota – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Zpovídání v Pelhřimově:
Neděle (29.3.) od 14:00 – 17:00
Pondělí (30.3.), Úterý (31.3.), Středa (1.4.) 7:00 – 12:00; 13:00 – 18:00

 Vám všem, milým hostům a farníkům, ať dobrý Bůh žehná při dnešním nedělním odpočinku a také ve všedních dnech, nechť i tam je přítomna jeho posilující milost.

Ohlášky na měsíc únor 2020

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti.
Sbírka na opravy se bude konat 16.2., v Počátkách 2.2,
Sbírka na Svatopetrský haléř 23.2.

2.2. – SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU.
Mše sv.: V Rynárci v 7.30, v Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi v 10.30.

7.2. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.
V Počátkách v 16.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ mše v 17.00.

7.2. 2020 – se bude opět konat Farní Ples ve Veselé.

8.2. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Svátost pomazání Nemocných při Mši sv. 11.2. máme památku Panny Marie Lurdské a zároveň je to SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH – proto se při bohoslužbách:
18.2. v Horní Cerekvi v 18.00,
19.2. v Počátkách v 17.00 a
20.2. v Rynárci v 15.15
bude UDĚLOVAT HROMADNĚ SVÁTOST NEMOCNÝCH. K této svátosti může přistoupit ten, kdo je nemocný a také každý kdo překročil 60. rok života. Zveme všechny starší farníky k přijetí této svátosti. Zároveň usilovně prosím, aby všichni zájemci o přijetí svátosti nemocných přistoupili ke svátosti smíření. Není to správné, když někdo přijímá Krista skrze pomazání a už za chvíli nejde ke stolu Páně. Ať slavení svátosti nemocných vede ke skutečné obnově a přiblížení se k Bohu celého člověka.

21.2. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Mše svatá v 18:00 bude spojena s adorací. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

22.2. (sobota) – 11.00 – Mše sv. v Počátkách. Poděkovaní za 80 let života P. J. Poula. Po Mši sv. jsou hosté zvaní na občerstveni do Hotelu Modra Hvězda.

29.2. (sobota) – setkání ministrantů – od 9.00-11.00 h na faře v Horní Cerekvi.

25.2. – 9:00 – Mše sv. a vikariátní setkání v Kamenici nad Lipou.

26.2. – Popeleční středa. Mše sv. v 17:00 v Počátkách.
Označeni popelem bude o 1. postní neděli – 1.3.2020

29.2. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

 Milí farníci, přijměte mé přání, aby tento sváteční den, jak i celý nový týden, byl prozářen povzbuzujícím světlem Boží lásky a Božího požehnání.

Ohlášky na měsíc leden 2020

 

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude 12.1. v Počátkach 5.1.

1.1.2019 (středa) SLAVNOST PANNY MARIE
Mše sv.: (v Rynárci v úterý v 17.30 h), Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

3.1. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI.
V Počátkách v 16.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ.
V 16.30 růženec v 17.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.

5.1. (neděle) je Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
Mše sv.: v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

5.1. (Neděle) během Mše sv. v Horní Cerekvi bude zpívat Collegium Chorale.

11.1. (sobota) se bude opět konat v Horní Cerekvi TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA pro Charitu Pelhřimov. Prosím, otevřete dveře svých domovů i srdcí těm, kteří k vám přicházejí s poselstvím pokoje, radosti a lásky. Buďte ale opatrní, komu peníze dáváte! Prosím všechny, kdo by chtěl pomoci, ať přijde v sobotu ráno v 9.00 na faru v Horní Cerekvi.
Potřebujeme jak děti – koledníky, tak i vedoucí skupinek starší 16-ti let. Tříkrálová sbírka také bude probíhat Počátkách, Horní Vsi, Hříběcí, Rynárci a v okolních vesnicích.

12.1.(neděle) – setkání, beseda a fotky o Národní Pouti do Říma.

17.1. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Bude začínat Mší svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace budeme se modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

18.1. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Začíná plesové období! Je to čas radosti, tance a společenských zábav. Opravdový křesťan nemůže zapomenout i v této době na povinnost účasti na nedělní mši sv.
Pamatujme, že účast na večerní bohoslužbě v sobotu je splněním tohoto přikázání.

7.2.2020 – se bude opět konat Farní Ples ve Veselé. Prosíme o příspěvky do tomboly. Vaše dary můžete nechat v neděli po Mši sv. v sakrystiích našich kostelů.

21.1. – 9.00 – Mše sv. a vikariátní setkání v Pacově.

25.1. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

Milovaní! Ať do dalšího roku našeho života osobního, v rodině, ve farnosti, v obci a v národě – Bůh nám žehná.

Farní statistika (2018) 2019:

Farnost: Svatby Křty Pohřby
Horní Cerekev (1) 0 (10) 5 (17) 15
Rynárec (1) 0 (9) 6 (7) 3
Počátky (1) 0 (5) 5 (14) 10

(údaje pro rok 2018 jsou pro srovnání uvedeny v závorce)

Ohlášky na měsíc prosinec 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na bohoslovce bude 8.12.

V neděli 1.12 v liturgii církve máme ADVENTNÍ NEDĚLI. Platí obvyklý pořad bohoslužeb. Na začátku všech bohoslužeb se budou SVĚTIT ADVENTNÍ VĚNCE. Prosím, přineste je s sebou v tento den na mši sv. a uložte na obvyklá místa.

O první neděli adventní (1.12) se v Horní Cerekvi uskuteční již tradiční Misijní jarmark. Bude probíhat na faře před a po mši svaté a taky před adventním setkáním. Výtěžek bude zaslán na konto PMD na pomoc chudým dětem. Bude taky adventní setkání, které začíná ve 15:00 hodin v biskupském sále na faře v Horní Cerekvi. Hostem našeho setkání bude Marián Masařík z Kostelního Vydří – Všichni jste srdečně zváni.

RORÁTNÍ MŠE SV. budou v pátky v Horní Cerekvi v 18.00 h. Děti, ať si na „Roráty“ připraví lampióny. Rodiče nechť dětem pomohou zúčastnit se těchto adventních bohoslužeb. Dospělí ať si na „Roráty“ přinesou svíčky v kelímku.

6.12. je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI. V Horní Cerekvi v 17.00 bude ADORACE NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ. V 17.30 růženec v 18.00 Mše sv., po Mši sv. prvopáteční modlitby.
V Počátkách mše v 17.00.

7.12. – sobotaPŘEDVÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10.00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

Od 8.12 – 11.12 Zpovídaní v Pelhřimově bude v neděli od 14.00 – 17.00, od pon. – stř. od 7.00 – 12.00 a od 13.00 -17.00.

11.12. středa – Zveme Vás do Horní Cerekve v 18.00 na Česko zpívá Koledy.

14.12. – 18.00 – Zveme na koncert v Rynárci: „Česká Mše Vánoční“ Jan Jakub Ryba.

17.12. – 9.00 – Mše sv. a vikariátní setkání v Novém Rychnově.

18.12. ve středu od 16.00 – 17.00 hod. předvánoční zpovídání v Počátkách.

19.12. ve čtvrtek od 15.45 – 17.00 hod. předvánoční zpovídání v Rynárci.

21.12. v sobotu od 15.00 – 17.00 hod. Zpovídání v Horní Cerekvi se uskuteční pro všechny farnosti, k dispozici bude cizí kněz. Pro naše farnosti to bude čas přípravy na Vánoce.

Ve čtvrtek (19.12.) od 08.30 h v Horní Cerekvi bude příprava našeho kostela na svátky. V kostele se bude stavět Betlém a uklízet. Moc prosím všechny farníky, kteří mají dostatek času a sil, o pomoc.

21.12. sobota – setkání ministrantů – od 9.00 do 10.00 hodin na faře v Horní Cerekvi.

22.12. – 4 neděle adventní mše sv. budou:
v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

24.12. „PŮLNOČNÍ“ mše sv. budou v Rynárci a Počátkách v 22.00 h, v Horní Cerekvi ve 24.00 h.

25.12. O SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ mše sv.:
v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

26.12. O SVÁTKU SV. ŠTĚPÁNA, mše sv.:
v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

28.12. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

29.12. SVÁTEK SVATÉ RODINY mše sv.:
v Rynárci v 7.30 h, Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

31.12. úterý – POSLEDNÍ DEN ROKU 2019 budeme děkovat za starý rok a prosit o Boží pomoc do nového roku, mše sv.:
Počátkách v 16.00, v Horní Cerekvi 16.00 h. v Rynárci v 17.30 h,

1.1.2020 SLAVNOST PANNY MARIE mše sv.: Počátkách v 9.00, v Horní Cerekvi 10.30 h.

 Milovaní! Někdo kdysi řekl: „Kdyby se Kristus tisíckrát narodil v Betlémě, není nám to nic platné, jestliže se nenarodí v našich srdcích“. Zamysleme se nad tímto výrokem a ať nás moc a síla Božího požehnání vede po všech nedělních i všedních cestách adventních týdnu.

Ohlášky na měsíc listopad 2019

Pán Bůh zaplať za sbírku na potřeby farnosti. Sbírka na opravy bude 10.11, na Charitu 3.11 a na Biblické dílo 17.11.

Po změně času na zimní Mše sv. v Počátkách ve středu bude v 17:00 h.

1.11. v pátek slavíme SLAVNOST VŠECH SVATÝCH. Je to doporučený zasvěcený svátek.
Mše sv. a prosby:
v Rynárci 15.15,
v Počátkách 16.30 (na hřbitově),
v Horní Cerekvi 18.00 (na hřbitově),
Při bohoslužbách se budou číst jména našich zemřelých.

2.11. (sobota) VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ. Modlitba při hrobech na hřbitově přede Mši sv.
v Rynárci 14.30
v Počátkách 16.00
v Horní Cerekvi v 17.30.
Mše sv.:
v Rynárci 15.15,
v Počátkách 16.30 (na hřbitově),
v Horní Cerekvi 18.00 (na hřbitově);

9-15.11 NÁRODNÍ POUTĚ V ŘÍMĚ VÝROČÍ KANONIZACE SV. ANEŽKY ČESKÉ

15.11. (pátek) Den milosrdenství v Horní Cerekvi. Začínat bude Mši svatou v 18:00 spojenou s adorací. Během adorace se budeme modlit korunku k Božímu Milosrdenství.

22.11.  pátek – Farní kafe v Rynárci.

23.11. (sobota) SVATOMARTINSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ pro ministranty. Městská sportovní hala Třešť od 8.00 do 13:30 h.

23.11. (sobota) – 16.30 Mše sv. v Horní Vsi.

24.11. –Slavnost Ježíše Krista Krále.

24.11. – neděle – 15.00 – Farní setkání – beseda o cestě do Kalifornie.
Přednáší Mgr. Jan Mazanec. K ještě větší radosti můžete přinést kousek buchty.

30.11. (sobota)NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH A STARŠÍCH FARNÍKŮ. Začátek návštěv je od 10:00 h. Jména a adresy nemocných nahlaste prosím včas v sakristiích našich kostelů.

V neděli 1.12 v liturgii církve máme ADVENTNÍ NEDĚLI. Platí obvyklý pořad bohoslužeb. Na začátku všech bohoslužeb se budou SVĚTIT ADVENTNÍ VĚNCE. Prosím, přineste je s sebou v tento den na mši sv. a uložte na obvyklá místa. Po Mši sv. a také před adventním setkáním bude v Horní Cerekvi misijní jarmark – výtěžek bude zaslán na Papežské Misijní Dílo.

1.12. (neděle) v 15.00 – Adventní setkání na faře v Horní Cerekvi. Host: P. Marián Masařík z Kostelního Vydří.

DUŠIČKY 2019 – SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

HORNÍ CEREKEV

1.11. – Pátek
Slavíme SLAVNOST VŠECH SVATÝCH. Je to doporučený zasvěcený svátek.
Mše sv. v Horní Cerekvi 18:00 (na hřbitově)

2.11. – Sobota
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ.
Modlitba při hrobech na hřbitově v Horní Cerekvi: 17:30
Mše sv. v Horní Cerekvi 18:00. (na hřbitově).


RYNÁREC

1.11. – Pátek
Slavíme SLAVNOST VŠECH SVATÝCH. Je to doporučený zasvěcený svátek.
Mše sv. v Rynárci v 15:15

2.11. – Sobota
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ.
Modlitba při hrobech na hřbitově v Rynárci:  14:30
Mše sv. v Rynárci: 15.15. Při bohoslužbách se budou číst jména našich zemřelých.


POČÁTKY

1.11. – Pátek
Slavíme SLAVNOST VŠECH SVATÝCH. Je to doporučený zasvěcený svátek.
Mše sv. v Počátkách 16.30 (na hřbitově)
Při bohoslužbách se budou číst jména našich zemřelých.

2.11. – Sobota
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ.
Modlitba při hrobech na hřbitově po Mši sv.v Počátkách: 16:00
Mše sv. v Počátkách 16.30. (na hřbitově).


Od 1. do 8.11. včetně může věřící získat 1 x denně PLNOMOCNÉ ODPUSTKY pro určitou duši v očistci. Podmínky: Být v milosti posvěcující (sv. zpověď – postačí 14 dní před nebo po), vyloučit trvalé zalíbení v některém hříchu (i lehkém), sv. přijímání, pomodlit se „Otče náš“ a „Věřím v Boha“ a jakoukoliv modlitbu na úmysl sv. Otce, navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé.  1.11. odpoledne a 2. 11. po celý den stačí místo hřbitova navštívit kostel. Plnomocné odpustky přinášejí odpuštění dočasných trestů za hříchy vyznané ve svátosti pokání. To znamená odpuštění toho, co zbývá očistit po vyznání hříchů a co v životě mohou napravovat akty milosrdné lásky, po smrti pak očistec.