Sbírka na charitu 20.12.2020

Vážení bratři a sestry, milí farníci,
v neděli 20. prosince proběhne při bohoslužbách v českobudějovické diecézi
každoroční sbírka na diecézní Charitu. Více informací k ní naleznete na letáku v kostele
a na webové stránce, jež je na letáku uvedena. Minulý rok jsme díky Vaší štědrosti
v této sbírce získali 536 316 Kč, které nám umožnily podpořit ty, kdo se bez pomoci
druhých neobejdou a kterým se Charita snaží v nejrůznějších náročných životních
situacích podat ruku. Ať už jsou to nemocní, senioři, děti, rodiny s dětmi, lidé bez
domova a další.
Těch, kteří se ocitli v nouzi, letos kvůli koronavirové pandemii ještě přibylo. Často jsou
uvrženi do zcela nových problémů, které dosud nezažili a je pro ně obtížné je řešit.
Obzvlášť v takových chvílích se jim Charita, součást římskokatolické církve, snaží
nabídnout pomoc. Bez podpory Vás a dalších dárců bychom toho však nebyli schopni.
Protože není v současné době možné, aby se všichni věřící osobně účastnili bohoslužeb
v kostelích, ale jsou odkázáni na mše sv. vysílané v rádiu, televizi a na internetu,
rozhodli jsme se letos poprvé nabídnout dárců možnost, aby podpořili činnost Diecézní
charity České Budějovice převodem darované částky na bankovní účet
4200143282/6800 s variabilním symbolem 2020. Číslo bankovního účtu je uvedeno
také na letáku, který je přílohou tohoto dopisu a bude vyvěšen ve Vašem kostele.
Byli bychom Vám velmi vděční, kdybyste o konání sbírky na diecézní Charitu
informovali i Vaše známé a blízké, kteří nebývají v této době přítomni na mši sv.
v kostele.
Upřímně vám děkujeme za Vaši ochotu a pomoc. Přejeme Vám vše dobré a
požehnaný adventní čas.
S pozdravem
Jiří Kohout a R.D. Stanislav Brožka
ředitel Diecézní charity České Budějovice a prezident Diecézní charity České Budějovice

Sbirka_pro_Charitu_20-2-2020_r
Dopis_farníkum