farní kostel Zvěstování Páně, Horní Cerekev

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

INTERIÉR CHRÁMU

p1010039

Původní jednolodní gotický kostel  dostal formu trojlodní stavby v roce 1567. Jižní loď je oddělena od hlavní lodi lomeným pásem spočívajícím na čtyřbokém pilíři. Hlavní loď je klenutá, rovněž i severní loď je klenutá.

Interiér kostela byl přestavěn na náklady hraběnky Eleonory Kristiny z Metternichu a jejího manžela hraběte z Regalu někdy kolem roku 1731 na barokní.

MALBA

Malba kostela byla obnovována v letech 1631, 1763, 1786 a roku 1814. Poslední sakrální malba kostela byla zhotovena r. 1911 za dozoru benediktina, řádového bratra Pantaleona Majera z kláštera v Emauzích. Je to Poslední večeře Páně, kterou na vítězném oblouku vytvořil akademický malíř Bohuslav Číla.

Náhrobní kameny. Roku 1923 z nařízení Archeologického ústavu v Praze byly vyzvednuty z podlahy kostela náhrobní kameny a následně byly umístěny do zdí kostela v jeho interiéru.

HLAVNÍ LOĎ

Z původního kostela zbudovaného přispěním Dobeše z Bechyně se zachovalo gotické presbyterium se šesti žebry sbíhajícími se do hladkého svorníku, ukončené třemi stranami osmiúhelníku.

Nad vchodem do sakristie jsou v kamenném ostění vytesány znaky rodu Leskovců, dvě stříbrné vidle křížem přeložené na červeném štítě a znak Lichtenberků-Ronovců, dvě černé ostrhy přes sebe přeložené. Tyto sdružené znaky připomínají spojení obou šlechtických rodů.

Oltáře

Oltáře byly pořízeny při barokní přestavbě interiéru kostela. Rekonstruovány byly v roce 1894.

Hlavní oltář je barokní s obrazem Zvěstování P. Marie. Nad obrazem je socha Boha Otce. Na straně evangelní je socha sv. Josefa, Pěstouna Páně, na straně epištolní je socha sv. Jáchyma. Obraz sv. Anny na oltáři na evangelní straně pochází z r. 1862, obraz Nejsv.Trojice na oltáři na straně epištolní pochází asi z místního farního špitálu.

Dvě vitrážová figurální okna v presbyteriu jsou s motivy národních patronů  sv. Václava a sv. Ludmily. Náhrobek na evangelní straně je věnován správci chrámu, panu Hiršovi, a je datován dnem jeho úmrtí 19. 5. 1710

Kazatelna pochází z roku 1756. Poslední rekonstrukce je z  devadesátých let 20. století.

Křížová cesta

Byla zřízena roku 1858 nákladem 200 zlatých ze sbírky pořádané místním střeleckým sborem a  zásluhou pana Františka Markuse,  (knížecí polesný), prodejem střelnice a knížecího lesa (majetek Hohenzollernů).

Varhany

Varhany původní byly nahrazeny novým nástrojem v roce 1894 varhanářským mistrem, panem Votrubou.

Jižní loď

Jižní loď tvoří šestidílné klenbové pole. Žebroví je ukotveno na konsolách v koutech lodi v podobě lidských hlav, z boku ve tvaru štítků, na jednom je znak rodu Leskovců, na druhém znak rodu Šalmberků .

V jižní lodi je oltář s obrazem sv. Jana Nepomuckého z r. 1736 (dle chronografického nápisu). Po stranách oltáře jsou barokní sochy sv. Václava a sv.Víta., Vitrážové okno v chrámové lodi nese vyobrazení sv. Antonína.

V roce 1934 byl zhotoven nový Boží hrob Břetislavem Kafkou z Červeného Kostelce.

Severní loď

V severní lodi se nachází oltář s obrazem Ejhle člověk nově obnovený r. 1874.

Vitrážové okno je zhotoveno k úctě sv. Anny

Všechna vitrážová okna byla zhotovena na náklady dobrodinců tohoto kostela.

Nejbližší události v místě (rozmezí od 24.7. do 3.8.2024)

Den Čas Druh intence
neděle
28.7.
11:00 Mše svatá

Za Jaroslava a Marii Svobodovi, Františka a Miladu Mezerovi, jejich dceru Miladu a celou živou rodinu Mazerovu.

úterý
30.7.
18:00 Mše svatá

Za Marii a Miroslava Klubalovy a jejich dceru Mirku.

pátek
2.8.
17:00 Adorace

Adorace na 1. pátek s možností svátosti smíření.

18:00 Mše svatá

Za rodiče Kesnerovy, Bártů a dvo.

Místo uskutečnění

49.3189406N, 15.3297275E

Sdílejte info